Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Tin tức
Ghi nhận về hoạt động của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là một trong 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới. Hiện tại chỉ có 2 quần thể khả sinh là Vân Long và Kim Bảng. Ở Kim Bảng, đo đặc điểm của địa hình núi đá vôi với độ dốc lớn và...

Tăng cường hiệu quả bảo vệ và phục hồi quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở Kim Bảng, Hà Nam
Tin tức
Tăng cường hiệu quả bảo vệ và phục hồi quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở Kim Bảng, Hà Nam

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (gọi tắt là CCD) đang thực hiện chương trình giám sát và bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp ở Việt Nam. Trong khuôn khổ của chương trình, hoạt động nghiên cứu và giám sát quẩn thể Voọc mông trắng...

Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam
Tin tức
Bảo tồn dựa vào cộng đồng và chia sẻ lợi ích ở một số Khu bảo tồn, Vườn quốc gia ở Việt Nam

Ngày 25/9/2020, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức thành công hoạt động học tập và trải nghiệm thiên nhiên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Vân...