Điều tra quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Đặc dụng – Phòng hộ Hương Sơn, Hà Nội và Rừng Phòng hộ Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điều tra quần thể Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) ở rừng Đặc dụng – Phòng hộ Hương Sơn, Hà Nội và Rừng Phòng hộ Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam. Do áp lực từ săn bắn và mất sinh cảnh sống, số lượng của chúng đã liên tục suy giảm đến mức cực kỳ nguy cấp…