Hội thảo xây dựng chiến lược bảo tồn cho voọc mũi hếch

 

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Vườn thú Denver và các đối tác như Đại học Colorado Boulder (CU), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và loài Nguy cấp (CBES), Tổ chức Động, Thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) đã tổ chức thành công hội thảo lập chiến lược bảo tồn voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) từ ngày 18-19 tháng 6 năm 2019. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các bên để lập một chiến lược thực tiễn và có tính thích ứng cao cho công tác bảo tồn loài voọc mũi hếch đặc hữu và nguy cấp của Việt Nam.

Xem tiếp “Hội thảo xây dựng chiến lược bảo tồn cho voọc mũi hếch”

Please follow and like us:
Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về các loài nguy cấp

Thực hiện chương trình nâng cao năng lực truyền thông về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài nguy cấp ở Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông, giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn vượn và culi”.

Xem tiếp “Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về các loài nguy cấp”

Please follow and like us:
Khóa tập huấn điều tra giám sát các loài vượn và culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chương trình nâng cao năng lực bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài nguy cấp ở Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đã phối hợp với các Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và Pù Hoạt tổ chức lớp tập huấn “Điều tra giám sát các loài vượn và culi” tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên từ ngày 19 đến 20 tháng 3 năm 2019.

Xem tiếp “Khóa tập huấn điều tra giám sát các loài vượn và culi ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa”

Please follow and like us: