Hỗ trợ

+84 (0) 246 682 0486

HỢP TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ​

CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Đào tạo, nâng cao năng lực
  • Quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên bền vững
  • Quản lý khu bảo vệ, khu Sinh quyển, khu Di sản
  • Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học (GIS, QGIS, SMART …)
  • Điều tra, giám sát đa dạng sinh học, rừng và tài nguyên
 • Điều tra, giám sát
  • Điều tra đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên
  • Đánh giá tác động môi trường
  • Giám sát và giảm thiểu các tác động (về đa dạng sinh học và thiên nhiên)
 • Xây dựng các mô hình
  • Quản lý và tuần tra hiệu quả
  • Quản lý hợp tác và tuần tra có sự tham gia của cộng đồng
  • Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng
  • Sinh kế bền vững và thích ứng
 • Nghiên cứu so sánh và phản biện
  • Chính sách về thiên nhiên, đa dạng sinh học
  • Các vấn đề phát triển bền vững

© 2019 Tất cả bài viết bản quyền CCD.