preloader

HỢP TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ​

Với năng lực và thế mạnh của mình, CCD luôn mở rộng các hoạt động hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức trong các hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững, quản lý tài nguyên và du lịch. Các hợp tác đó giúp CCD chia sẻ rộng và hiệu quả hơn cách tiếp cận, tri thức và kinh nghiệm và của Trung tâm có được khi thực hiện các nghiên cứu, các hoạt động đề xuất và thúc đẩy chính sách, hỗ trợ lập kế hoạch, các chương trình, mô hình trình diễn ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.