preloader

NGHIÊN CỨU SO SÁNH VÀ PHẢN BIỆN

Thực tế xây dựng chính sách về phát triển bền vững, đa dạng sinh học, và quản lý tài nguyên thiên nhiên luôn đòi hỏi các đánh giá và phân tích đa chiều để đảm bảo các chính sách và hành động được quyết định một cách chiến lược và hài hòa nhất từ đó không tạo ra các tác động bất lợi. CCD với các thế mạnh nghiên cứu và các hoạt động tương tác trực tiếp ở cả cấp độ quốc gia và với địa phương, cộng đồng đã và luôn cung cấp các phân tích có tính phản biện tốt, xác thực giúp cho quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch toàn diện và hiệu quả hơn. Các lĩnh vực mà CCD đang thực hiện nghiên cứu, phản biện hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách, lập kế hoạch gồm:

  • Chính sách về thiên nhiên, đa dạng sinh học
  • Các vấn đề phát triển bền vững
  • Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và chia sẻ lợi ích

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.