preloader

NGHIÊN CỨU VÀ GIÁM SÁT
HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VÀ TRÊN BIỂN

Với đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên có hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế về nghiên cứu tài nguyên, sinh vật biển và rừng ngập mặn trên khắp cả nước, CCD đang hợp tác và hỗ trợ nhiều đối tác thực hiện các chương trình điều tra đa dạng sinh học, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và giám sát các hệ sinh thái, các loài sinh vật trên toàn vùng biển Việt Nam. Hiện tại CCD đang thực hiện các hoạt động điều tra, giám sát tài nguyên sinh vật, tập trung vào các lĩnh vực chính như:

  • Điều tra đa dạng sinh học và giám sát tài nguyên, đa dạng sinh học biển
  • Nghiên cứu, giám sát và đánh giá khả năng phục hồi các hệ sinh thái rừng ngập mặn
  • Đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro sinh thái do các hoạt động khai thác tài nguyên (đánh bắt thuỷ hải sản, nuôi trồng thuỷ sản), xây dựng công trình biển (xây dựng dự án điện gió, điện khí, nạo vét luồng lạch, nhận chìm vật chất, chất thải, ô nhiễm…) đến đa dạng sinh học biển và tài nguyên sinh vật.
  • Điều tra và giám sát các hệ sinh thái điển hình ở biển, các loài thủy sinh vật biển ở các khu bảo tồn biển, các vùng biển có giá trị đa dạng sinh học cao, các khu vực bãi đẻ, bãi giống thuỷ hải sản, các khu vực bảo vệ nguồn giống hải sản
  • Thực hiện các hoạt động quy hoạch không gian biển, ven biển
  • Đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và quản lý tài nguyên biển và nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học biển

CCD đang tích cực phối hợp với một số đối tác khoa học chính như Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF), Viện Hải Dương học (IO),  Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER) và nhiều đối tác quốc tế khác.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.