Lĩnh vực hoạt động

Sinh cảnh/hệ sinh thái Các sinh cảnh và hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, rừng thường xanh nhiệt đới, rừng nửa rụng lá, rừng khộp, trảng cỏ/cây bụi và các vùng đất ngập nước.
Các loài động vật Các loài đang bị đe dọa toàn cầu, loài đặc hữu của Đông Dương và Việt Nam gồm các loài biểu trưng như hổ, voi, mèo lớn, linh trưởng, thú móng guốc, bò sát, chim.
Các loài thực vật Các loài thực vật nguy cấp, đặc biệt là các loài đặc hữu hẹp, các loài đang bị đe dọa bởi các hoạt động khai thác bất hợp pháp như nhóm Dalbergia, các loài lan, và các loài cây thuốc.
Cộng đồng Tập trung vào các nhóm, cộng đồng sống trong và gần các khu bảo tồn; các nhóm đồng bào thiểu số; các nhóm yếu thế trong xã hội