preloader

BÌNH ĐẲNG GIỚI, TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ VÀ QUYỀN TRẺ EM

Phụ nữ thường được xem là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hơn so với nam giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai có những cơ hội, nguồn lực và lợi ích khác nhau trong cuộc sống. Đây cũng chính là những yếu tố định hình cách mà họ ứng phó với biến đổi khí hậu. Giới và vấn đề bình quyền đang ngày càng được ghi nhận là một nhân tố quyết định trong lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, đặc biệt là các kế hoạch phát triển, thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Điều đó thường hạn chế sự tiếp cận của phụ nữ với những lợi ích của các can thiệp biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và quyền trẻ em là cách tiếp cận xuyên suốt của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển. Trung tâm luôn ưu tiên lồng ghép các vấn đề giới, trao quyền cho phụ nữ, quyền trẻ em vào tất cả các chương trình hành động và các dự án của mình. CCD luôn đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích các đối tác hướng tới mục tiêu này thông qua các hành động như:

  • Nâng cao nhận thức của các bên trong bình đẳng giới;
  • Ưu tiên, huy động các nhóm và tổ chức phụ nữ;
  • Tránh thiên vị khi sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ, thông điệp có tính định kiến;
  • Giao trách nhiệm tăng cường bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, quyền trẻ em cho tất cả mọi người tham gia và các đối tác của CCD.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.