preloader

SINH KẾ BỀN VỮNG

Người dân vùng nông thôn, vùng miền núi thường gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường, dịch vụ công, giáo dục và cơ hội cải thiện sinh kế, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Người nghèo là đối tượng bị tác động lớn nhất bởi các thay đổi về kinh tế, biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Người nghèo có tỷ lệ phụ thuộc cao vào tài nguyên thiên nhiên như khai thác, săn bắt động, thực vật hoang dã, khai thác các nguồn tài nguyên khác. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến suy thoái của các hệ sinh thái tự nhiên do sử dụng và khai thác quá mức. Nếu sinh kế của họ không ổn định và không được cái thiện thì sự phụ thuộc đó sẽ gia tăng và là trở ngại lớn cho vấn đề giảm nghèo cũng như quản lý bền vững tài nguyên, bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học.

CCD ưu tiên hỗ trợ cho các cộng đồng nghèo, đặc biệt là cộng đồng sống gần các khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu di sản, khu sinh quyển thông qua việc đào tạo, nâng cao năng lực và trang bị cho người dân kiến thức, công cụ để có cơ hội việc làm, sinh kế mới. Các hỗ trợ này sẽ giúp cộng đồng có cơ hội việc làm, tăng thu nhập để thoát nghèo, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đạt được sự phát triển bền vững.

CCD thực hiện các hoạt động:

  • Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ về sinh kế, quản lý tài chính hộ gia đình, giúp cộng đồng chủ động đưa ra các quyết định;
  • Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân về cơ hội sinh kế, đa dạng nguồn thu nhập, giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên;
  • Tư vấn và thúc đẩy các hoạt động sinh kế mới, lựa chọn sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu;
  • Kết nối, giới thiệu và thúc đẩy các hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm giúp gia tăng giá trị của sản phẩm địa phương;
  • Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và cải tạo môi trường nông thôn.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.