preloader

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ TÀI NGUYÊN​

Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, vai trò của rừng và tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng được chú trọng. Quản trị rừng và các nguồn tài nguyên không chỉ giúp duy trì và bảo vệ môi trường, đảm bảo chức năng hệ sinh thái mà còn đem lại các giá trị kinh tế-xã hội ổn định và bền vững, đặc biệt là nguồn sinh kế vô cùng quan trọng cho các cộng đồng dân cư địa phương. Trong những năm qua, CCD đã và đang đóng vai trò là một trong những tổ chức hoạt động rất tích cực trong công tác phục hồi, bảo tồn và phát triển các vùng cảnh quan tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, CCD sẽ tiến hành hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương cùng Ban quản lý các khu bảo vệ (Vườn Quốc Gia, Khu bảo tồn, Khu dự trữ sinh quyển, các Ban quản lý rừng phòng hộ) tại Việt Nam trong quá trình xây dựng các Phương án quản lý và sử dụng bền vững rừng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, CCD hướng tới việc xây dựng các mô hình quản lý rừng/quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng, hình thành các mô hình nhóm hộ/hợp tác xã để nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân, thúc đẩy kinh tế tập thể, hướng tới các mô hình quản lý theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, tạo ra nguồn sinh kế ổn định và bền vững cho các cộng đồng địa phương.

Một số nhóm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật chính của CCD bao gồm:

  • Hỗ trợ xây dựng Phương án QLRBV hướng tới chứng chỉ rừng (FSC FM, FSC CoC, FSC Controlled Wood, SBP).
  • Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý rừng/quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng
  • Đánh giá hiệu quả quản lý của các khu vực bảo vệ.
  • Đánh giá tác động xã hội, tác động môi trường của các dự án phát triển
  • Tham gia vào quá trình vận động chính sách liên quan đến quản trị rừng và tài nguyên thiên nhiên.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.