preloader

CHỨNG CHỈ RỪNG

Ngôn ngữ:

Chứng chỉ rừng là chìa khóa cho phép các sản phẩm từ rừng của Việt Nam tiếp cận với các thị trường có tính trách nhiệm cao trên thế giới. Hệ thống chứng chỉ sẽ giúp nâng cao giá trị các sản phẩm từ rừng và tăng thu nhập cho chủ rừng và chuỗi cung ứng. Việt Nam chỉ có khoảng 200.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC/PEFC). Đây là một con số rất khiêm tốn so với tiềm năng rừng trồng ở Việt Nam (khoảng 4,4 triệu ha tính đến hết năm 2020). Theo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu diện tích rừng có Chứng chỉ đạt trên 0,5 triệu ha giai đoạn 2021 – 2025, trên 01 triệu ha giai đoạn 2026 – 2030.

CCD với đội ngũ chuyên gia của mình đã và đang hỗ trợ các đơn vị chủ rừng Công ty xuất nhập khẩu và chế biến lâm sản, các nhóm chủ rừng (Công ty, hộ gia đình) tiếp cận và có được Chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng (FSC FM), chuỗi hành trình sản phẩm (FSC CoC), gỗ hợp pháp (FSC CW) và các loại chứng chỉ xuất khẩu lâm sản khác (JIA, SBP). Việc hỗ trợ của CCD cũng ưu tiên cho các hộ và nhóm hộ gia đình, cộng đồng để giúp họ tiếp cận được tới các thị trường có chất lượng, làm tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho cộng đồng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.