preloader

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Quản lý rừng bền vững là một trong những trọng tâm phát triển cơ bản của ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã được thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. CCD là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp các nhóm Chủ rừng xây dựng các Phương án Quản lý rừng bền vững, nâng cao năng lực quản trị và quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên gắn với rừng. Các kế hoạch và giải pháp mà CCD cũng cấp sẽ giúp các chủ rừng tận dụng tối đa các nguồn lực và thế mạnh hiện có, xây dựng các kế hoạch phát triển bền vững với việc cân bằng giữa các lợi ích kinh tế, lợi ích môi trường và lợi ích xã hội từ rừng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.