preloader

Test

Cộng đồng dân cư được xem là một trong các nhóm đối tượng quản lý và bảo vệ hiệu quả nhất tài nguyên rừng cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác tại địa phương của họ. Chính vì vậy, CCD luôn hướng đến việc gắn kết và thúc đẩy việc xây dựng các dự án, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động như:

  • Nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân và cộng đồng;
  • Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng và các bên có liên quan;
  • Xây dựng các tổ nhóm quản lý hợp tác về rừng và tài nguyên với nòng cốt là các thành viên của cộng đồng;
  • Giao đất gắn với giao rừng cho các cộng đồng;
  • Hỗ trợ các mô hình phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.