preloader

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Ngôn ngữ:

Tài nguyên thiên nhiên bao gồm các nguồn tài nguyên đất, nước, các loại động thực vật, khoáng sản và các loại năng lượng khác mà con người có thể sử dụng để phục vụ cuộc sống. Việc quản lý tài nguyên thiên nhiên không chỉ nhằm mục đích sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả mà còn bao gồm cả việc giảm thiểu tác động, ô nhiễm, bảo vệ môi trường, duy trì sự cân bằng của các thành phần trong hệ sinh thái. CCD hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ liên quan đến quản lý và đánh giá chất lượng tài nguyên thiên nhiên như:

  • Điều tra, kiểm đếm và đánh giá tài nguyên rừng;
  • Đánh giá Đa dạng sinh học;
  • Đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái;
  • Đánh giá tác động môi trường;
  • Xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên tổng hợp;
  • Quản lý ô nhiễm và tác động.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.