ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN TRẮC VÀ CẨM LAI

Ứng dụng nhận diện Trắc và Cẩm lai dựa trên
đặc điểm hình thái cây trưởng thành, cây tái sinh
và đặc điểm cấu tạo thô đại của gỗ