preloader

TẬP HUẤN VỀ CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ

CÁC HOẠT ĐỘNG

  • Điều tra, giám sát đa dạng sinh học
  • Công cụ Tuần tra, Giám sát và báo cáo (SMART)
  • Giám sát rừng và tài nguyên
  • Kỹ năng tiếp cận và làm việc với cộng đồng
  • Du lịch cộng đồng & Du lịch sinh thái
  • Sinh kế bền vững