preloader

NHÓM LINH TRƯỞNG NGUY CẤP

– Vọoc mông trắng (Trachypithecus Delacouri ) Cực kỳ nguy cấp (CR)
Các hoạt động của CCD không chỉ tập trung vào việc bảo vệ quần thể Voọc Mông Trắng và môi trường sống của chúng mà còn cải thiện sinh kế cho người dân thông qua việc thúc đẩy du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, nâng cao nhận thức bảo tồn, thu hút cộng đồng tham gia giám sát và bảo vệ để giảm thiểu các mối đe dọa bên ngoài.

CCD ưu tiên hỗ trợ bảo vệ loài Voọc Mông Trắng ở Vân Long, rừng Kim Bảng và Hương Sơn (Hà Nội).

– Vượn đen má trắng(Trachypithecus Delacouri ) Cực kỳ nguy cấp (CR)
Ở Việt Nam, loài này bị ảnh hưởng nghiêm trọng do săn bắn và mất môi trường sống, hiện tại phần lớn cá thể nằm trong mạng lưới khu vực được bảo vệ. Những quần thể này bị cô lập bởi sự chia rẽ môi trường sống, sự săn bắn, những điểu này tạo ra những khoảng cách lớn giữa các quần thể nhỏ.

CCD đang nỗ lực bảo tồn lâu dài Vượn đen má trắng ở Việt Nam thông qua việc tăng cường các hoạt động điều tra và giám sát quần thể, nghiên cứu sinh thái và tập tính, tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền và nâng cao năng lực bảo tồn các loài nguy cấp.

– Cu li lớn (Nycticebus bengalensis), Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) – Nguy cấp (EN)

CCD đang nỗ lực bảo tồn lâu dài Vượn đen má trắng ở Việt Nam thông qua việc tăng cường các hoạt động điều tra và giám sát quần thể, nghiên cứu sinh thái và tập tính, tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền và nâng cao năng lực bảo tồn các loài nguy cấp.

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển

Đăng ký nhận tin

© 2021 Tất cả bài viết bản quyền CCD.